Araenu Metelau Gogledd Cymru

Glanhau Chwythiad ac Araenu Arbenigol

Mae Mona Coatings yn rhan o’r Mona Group o gwmnïau; sydd gyda’i gilydd yn darparu gwasanaethau codi, craeniau, peirianneg a glanhau chwythiad ac araenau diwydiannol.

Sefydlwyd y Mona Group yn 2005, a thrwy ein pwyslais ar ansawdd a gwasanaeth rydym wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn ac rydym yn awr yn cyflogi 25 o staff llawn amser yn ein ffatri bwrpasol 17,000 troedfedd sgwâr yn Llangefni, Ynys Môn.

Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau glanhau metel ac araenau gwrth gyrydu / paentio arbenigol, gan weithio ar hyd a lled Gogledd Cymru a’r DU gyfan.

Mae ein rhestr i gleientiaid nodedig yn cynnwys:

  • First Hydro
  • Magnox
  • Magellan Aerospace
  • Costain
  • Kier
  • Amey
  • Welsh Slate
  • Stena
  • National Grid
  • Awdurdodau lleol gan gynnwys Gwynedd, Ynys Môn, Conwy a Sir Ddinbych

Ansawdd ac Ymroddiad

Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar ein hymrwymiad llwyr i ddarparu gwasanaeth o safon a’n hymdrechion di-baid i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gwbl hapus. Mae ein systemau rheoli wedi’u hachredu hyd ISO-9001-2008m ac rydym yn cynnig gwasanaethau glanhau chwythiad hyd SA21/ 2 BS EN ISO 8501-2007 a chwistrellu di-aer / aer hyd BS EN ISO 12944.

Yr Amgylchedd

Fel cwmni rydym yn credu’n angerddol yn yr amgylchedd ac rydym wedi ymrwymo i leihau gwastraff a faint o ynni rydym yn ei ddefnyddio. Rydym wedi gweithredu polisïau ac wedi buddsoddi’n helaeth mewn offer i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd; gan gynnwys adennill a chyfyngu ar lwch yn ein cyfleusterau chwythiad a phaentio. Rydym ar hyn o bryd yn gweithredu polisi amgylcheddol ISO14001-2004.

Staff a’r Gymuned

Rydym yn cyflogi 25 o staff llawn amser yn ein pencadlys yn Llangefni . Rydym yn buddsoddi llawer mewn rhaglenni hyfforddi staff ac mae ein holl gyflogeion ar y safle’n meddu ar basbort diogelwch CCNSG neu gyfatebol ac maent wedi’u hyfforddi i weithio mewn mannau cyfyng ac ar uchder. Rydym hefyd wedi ymrwymo i iechyd a lles ein staff ac rydym yn darparu offer iechyd a diogelwch sy’n rhagori ar y gofynion statudol yn ogystal â monitro iechyd blynyddol ar gyfer ein holl staff.

Mae Mona Coatings yn gwmni sydd yng nghalon ei gymuned ac rydym yn falch o gael noddi nifer o grwpiau chwaraeon a chymunedol lleol.

Gallwch ddarllen rhagor am ein hanes ac am ein polisïau amgylcheddol a’n gwaith cymunedol ar ein gwefan gorfforaethol.